top of page

Gyakori kérdések és válaszok

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján öszellítottuk a társaságok részéről érkező leggyakoribb kérdéseket és a rá adott válaszokat!

Hol végzi a Katasztrófavédelem a kéményseprést?

A Katasztrófavédelem (Kéményseprő-ipari szerv) a 2015. évi CCXI törvény alapján végzi el a térítésmentes kéményseprőipari szolgáltatást a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében valamint azon társasházak, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van. 

 

Ez kiket jelent?

Ez döntően a lakosságot jelenti, nem vonatkozik azonban az ellátási kötelezettsége a nem magánszemély által használt épületekre.

Nem a Katasztrófavédelem végzi az olyan ingatlanokra esetében amelyek 

  1. vagy nem természetes személy tulajdonában vannak,

  2. vagy természetes személy tulajdonában vannak, de oda gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejegyezve.

 

A vállalkozásoknak is ingyenes?  

Nem.

A kéményseprő-ipari szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységet megrendelésre, díjfizetés ellenében végzi a fentebb felsorolt ingatlanok esetében.

 

A Katasztrófavédelem megcsinálja a cégeknek ingyen?

Nem.

A Katasztrófavédelem nem végezhet a cégeknek munkát ott, ahol erre szakosodott kéményseprő-ipari szolgáltató bejelentkezett. A jogszabály kifejezetten tiltja neki az ilyen jellegű munkavégzést.

 

A Katasztrófavédelem megcsinálja a cégeknek térítés ellenében?

Nem.

A Katasztrófavédelem nem végezhet a cégeknek munkát ott, ahol erre szakosodott kéményseprő-ipari szolgáltató bejelentkezett. A jogszabály kifejezetten tiltja neki az ilyen jellegű munkavégzést. Sem ingyen, sem térítés ellenében nem végezheti el az ilyen munkát!

 

Nekem kell megrendelni a szolgáltatást? Miért? 

A kéményseprőipari törvény alapján ahhoz, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatónak ellátási kötelezettsége keletkezzen megrendelés szükséges. Ez a megrendelés Önöket is védi, hiszen ennek alapján a Szolgáltatónak el kell látnia a megrendelt tevékenységet. 

 

A katasztrófavédelemtől is megrendelhetem? 

Ahol van kéményseprő-ipari szolgáltató ott nem. 

 

Kötelező megrendelnem?

Igen!

A jogszabály alapján,

  • a nem természetes személy tulajdonában lévő,

  • vagy természetes személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében

a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari szolgáltatótól megrendelni.

 

Mi van ha nem rendelem meg? 

Kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat a tűzvédelmi hatóság látja el.

A tűzvédelmi hatóság hatáskörébe tartozóan

a) eljár a meghatározott, az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetében;

b) eljár az ingatlan tulajdonosával szemben az e törvényben és külön jogszabályban a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatban meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén, és legfeljebb harmincezer forint összegű bírságot szabhat ki.

 

Mennyibe fog ez kerülni? 

A weblapon részletes díjtáblázatot talál. Az Ön esetében is ennek alapján kerül a díj megállapításra. 

 

Mindenki ugyanazon az áron dolgozik? 

Nem. 

Az egyes szolgáltatók árai között jelentős eltérések lehetnek. Érdemes körülnézni, hogy ne utólag kelljen azon bosszankodni, hogy miért fizettem háromszoros árat ugyanazért a szolgáltatásért. 

Ha azonban egy szolgáltató irreálisan alacsony áron próbál vállalkozni, akkor ébredjen fel mindenkiben az egészséges gyanakvás, hogy talán nem Ő lesz a legjobb választás. A Szolgáltatókat az iratok és ellenőrzések kapcsán jogszabály kötelezi az adatok őrzésére. Egy gyorsan fel- majd eltűnő Szolgáltató esetében ez kockázatot jelenthet a Megrendelő részére is. 

 

A katasztrófavédelemnél ez nem lenne olcsóbb? 

A Katasztrófavédelem csak azokon a helyeken járhat el, ahol a megyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató.

Társaságunk az árképzése során a 21/2016. (VI. 9.) a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletben a 

kéményseprő-ipari szerv részére meghatározott munkaráfordítás számítást és a megrendeléses munkákra vonatkozó 1 egységnyi munkaráfordítást az ott meghatározott nettó 4000 forinttal számolja. 

Bár ez a kedvező számítás nem kötelező a kéményseprő-ipari szolgálatókra nézve, mi minden esetben ezt alkalmazzuk. 

 

Tényleg az Önkormányzatoknak is rendelni kell? 

Igen, számos Önkormányzati megrendelőnk van. Az Önkormányzatok, iskolák, óvodák esetében sem végezheti el a munkát a Katasztrófavédelem, ezt nekik is a kéményseprő-ipari szolgáltatótól kell megrendelni!

 

Honnan tudom, hogy Önök jogosultak nekem elvégezni a munkát? És a katasztrófavédelem ezt el fogja fogadni? 

A kéményseprő-ipari szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység megkezdése előtt köteles a tevékenység folytatására irányuló szándékát a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóságnak jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.

A tevékenység megkezdése előtt és azt követően is a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi a szakmai munkavégzés feltételeit. A Társaságnak rendelkezni kell megfelelően képzett szakemberekkel és a szükséges eszközökkel. A nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

Az engedélyünket a honlapunkon is megtalálja. 

 

Bárkit nem engedek be a lakásomba. Van valamilyen igazolványuk? 

Kéményseprő-ipari tevékenység ellátásában az a természetes személy vehet részt, aki büntetlen előéletű és nem áll a kéményseprő-ipari szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Csak képzett és évek óta a szakmában dolgozó kollégáink vannak. 

Valamennyi kollégánk rendelkezik arcképes azonosító kártyával is, melynek egy mintapéldányát weboldalunkon is megtalálja.

 

Be kell engednem a kéményseprőt?

Igen, Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni.

 

Mi itt is lakunk, a cég miatt kell fizetnem?

Igen, a Katasztrófavédelem (Kéményseprő-ipari szerv) a térítésmentes kéményseprőipari szolgáltatást a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében végzi el.

 

Már megszűnt a cég, akkor is rendelnem kell?

Ha a cég nem került hivatalosan törlésre és az ingatlanba van bejelentve akkor igen.

Ha már a cégnyilvántartásból törlésre került, akkor ezt jelezni kell a Katasztrófavédelemnek és ebben az esetben ők fogják az Ön részére a tevékenységet térítésmenetesen elvégezni.

 

Nekem már elvégezte a Katasztrófavédelem ingyenesen. Mit kell tennem?

A Katasztrófavédelem tanúsítványán szerepel egy rubrika, hogy az ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve. Elvileg Önt is megnyilatkoztatták. Ha a nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, akkor a tűzvédelmi hatóság fog Önnel szemben eljárni!

 

Mi az 1 kód?

Élet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiba!

 

Ilyenkor mi történik?

Ha a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli,

a) a helyszínen írásban felszólítja az ingatlan használóját a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig;

b) az a) pont szerinti felszólítás megküldésével haladéktalanul tájékoztatja – a veszély jellegétől függően – a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a földgázelosztót.

 

Hogyan tudok panasszal élni?

Társaságunk a 2015. évi CCXI. a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvénynek valamint  a  21/2016. (VI. 9.)  a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletnek megfelelően a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet. Társaságunk az ügyfélszolgálat mellett az Ügyfelek részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja.

 

A panasszal Önöket keressem vagy a hatóságot?

A jogszabály szerint az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával – más hatósági eljárásokat megelőzően – köteles igazolható módon a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulni. 

A tűzvédelmi hatóság hatáskörébe tartozóan jár el az ingatlan használója, tulajdonosa panaszának, a kéményseprő-ipari szolgáltató által lefolytatott panaszkezelési eljárás utáni fennmaradása esetén, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény alapján.

 

Mit kell tennem?

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátóval.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és annak egy másolati példányát

- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ingatlan tulajdonosa, használója részére átadja,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ingatlan tulajdonosának, használójának legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg továbbítja.

 

Mi a panaszkezelés menete?

Az ügyfélszolgálat a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követő harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az abban foglaltaknak azonnal eleget tesz.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell

 

Meg tudják csinálni a kéményemet, ha rossz?

A kéményseprő-ipari szolgáltató alkalmazásában lévő természetes személy, valamint továbbá a kéményseprő-ipari szolgáltató nem vállalkozhat ellátási területén égéstermék-elvezető építésére, szerelésére, bélelésére, javítására, kéménytechnikai termékek forgalmazására vagy más olyan munka elvégzésére, amely a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató által feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetésére vagy ehhez kapcsolódó termék forgalmazására irányul.

 

Az én dolgom a szénmonoxid érzékelő felszerelése?

A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló;

b) a vendégéjszaka eltöltésére használt;

c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló;

d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló;

e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van.

(5) A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt új építésű épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el.

 

Milyen papírt kérnek a szénmonoxid érzékelőről?

A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelőségét a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni.

Ha a szén-monoxid-érzékelő berendezés megfelelőségének igazolása nem történik meg, erről a kéményseprő-ipari szolgáltató értesíti az illetékes piacfelügyeleti hatóságot a szén-monoxid-érzékelő berendezés típusának, gyártójának, valamint a szén-monoxid-érzékelő berendezés forgalmazója adatainak megadásával.

 

 

Nekem figyelnem arra, hogy a szénmonoxid érzékelő működik-e?

Az ingatlan használója köteles a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét biztosítani,

tisztítását, karbantartását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni, kalibrálását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó előírása szerinti gyakorisággal, annak hiányában legalább ötévente elvégeztetni, valamint

a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározott műszaki élettartam lejártát követően a szén-monoxid-érzékelő berendezést cserélni.

A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumokat, a szén-monoxid-érzékelő berendezés leszereléséig és használaton kívül helyezéséig megőrizni, és a kéményseprő-ipari szerv, a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során rendelkezésre bocsátani.

bottom of page